Në kuadër të partneritetit me organizaten IOM dhe “Kosovo Association of Milk Producers”-KAMP(Shoqata Kosovare e Prodhuesve të Qumshtit),  me datën 28 Mars nga Zyra e Caritas Kosova në Leposaviq u bë shpërndarja e 15 krerë  lopësh të llojit “Simental”. Lopët i`u shpërndanë  fermerëve Shqiptarë, Serb dhe Boshnjak të po kësaj komune.  Përkrah përfituesve dhe organizatave partnere në implementim të projektit, prezent ishin edhe përfaqësusesit Komunal të Komunës së Leposaviqit.

Distr Lopeve 1 Distr Lopeve Distr Lopeve 3 Distr Lopeve 2

 

Fermerët Shqiptarë, Serb dhe Boshnjak të komunës së Leposaviqit përkrahen me 15 krerë lopë