11.07.2017 – Në zyren qendrore të Caritas Kosova në Ferizaj u organizua ceremonia e nënshkrimit të kontratave me OJQ fituesit e grantit në kuadër të projektit “SOCIETIES”.

Projekti  “Societies”  mbeshtetet nga Bashkimi Evropian , implementohet së bashku nga 15 organizata partnere nga Evropa Juglindore dhe Italia. Kohëzgjatja e projektit është 4 vjet, nga 2016 deri në 2019. Vendet e përfshira në projekt janë: Serbia, Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Italia dhe Bullgaria. Projekti përfshin 7 Caritase kombëtare nga këto shtete: Kosova, Kosova, Shqipëria, Mali i Zi,  Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Italia dhe Bullgaria.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në Evropën Jug-Lindore në proceset e përfshirjes sociale dhe promovimin e politikave të përfshirjes sociale nëpërmjet dialogut efektiv me institucionet gjatë procesit të vendimmarrjes.

Nën-grantet për iniciativat e organizatave lokale në përfshirjen sociale

 Skema Sub-grant për qëllim të mbështet zhvillimin e shërbimeve sociale në komunitet dhe nismat e biznesit të vogël të cilat do te menaxhoheshin nga  OJQ-të nga vendet pjesëmarrëse të projektit, e që jane  janë të destinuara për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Personat te cilet kanë probleme të Shëndetit Mendor.

Nga thirrja për propozime Caritas Kosova pranoi gjithsej 20 aplikacione nga OJQ-të e ndryshme nga i gjith vendi.

Mbas pranimit te propzimeve Caritas Kosova organizoi vlersimin e aplikacioneve duke siguruar vlerësues te jashtëm.

Në bazë të vlerësimit  4 OJQ u shpallën fituese të granteve e këto jane:

  1. Qendra Ditore “Pema” me seli ne Prishtin dhe me projekt në Ferizaj,
  2. Qendra per jete te pavarur ne Vitomirice-Pejë
  3. Shoqata e paraplegjikve dhe paralizes se fëmijëve – Gjilani/Handikos
  4.  OJQ Aktiv nga Veriu i Mitrovices.

20170711_105413 20170711_111445 20170711_111507

Nënshkrimi i marrëveshjeve me fituesit e nëngranteve në kuadër të projektit SOCIETIES