MandatetOperacinale

Caritas Kosova është anëtare e Caritas Europa e cila është pjesë e Konfederatës së Caritas Internacionalis. Duke qenë pjesë e familjes Caritas, mandati ynë është i veçantë përmes së cilit u shërbejmë njerëzve tanë në nevojë. Si anëtare e Konfederatës Ndërkombëtare të Caritas dhe të udhëhequr nga parimet e saja, CK ka identifikuar sektorët e tij të veprimit për të ndihmuar njerëzit më të pambrojtur në shoqërinë tonë:

MandatetOperacionale

Sipas këtyre mandateve operacionale, ne si CK jemi të përkushtuar që të bëhemi aktor i qëndrueshëm social në Kosovë i cili është profesional, i përgjegjshëm dhe transparent, dhe mbi të gjitha një partner i besueshëm. Në këtë kontekst, në punën tonë të përditshme tematikat vijuese do të zbatohen në mënyrë nder-sektorialë (Engl.: cross cutting issues):

  • Aplikimi i standardeve të CI/CE (e.g. Partneriteti, Standardët Minimale të Përbashkëta)
  • Avokimi dhe lobimi me dhe për njerëzit vulnerabil
  • Përpjekje për mbrojtje të ambientit
  • Promovimi i të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore
  • Promovimi i vullnetarizmit (mobilizim dhe mbështetje në ngritjen e kapaciteteve)
  • Përmirësim i relacionit tonë më publikun (PR)
  • Ngritje aktive dhe profesionale fondeve
  • Të rinjtë favorizohen në të gjitha aktivitetet tona
  • Involvim i strukturave të famullive në të gjitha rastet e mundshme