Fakte për 2022

0

Punonjës

0

Shërbime Shëndetësore dhe Sociale

0

Persona të cënueshëm të përkrahur dhe përfshirë në komunitet

0

Gra dhe të Rinj të trajnuar

0

Fëmijë të edukuar

Lajmet

Çfarë bëjmë

Përkujdesi

Përkujdesi shëndetësor dhe përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore

Kohezioni Social

Përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i komunitetit për përfshirje dhe kohezion social

Punësueshmëria

Krijimi i parakushteve për rritjen e punësueshmërisë dhe të vetëpunësimit

Edukimi

Realizimi i së drejtës në edukim dhe arsim cilësor

Emergjencat

Ndihma në situatat e fatkeqësive natyrore dhe të konflikteve

Call for Proposals for Sub-Grant “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan countries” Thirrje për propozime për nën-grante “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus përgjigje për përmirësimin e situatës socio-ekonomike të njerëzve të margjinalizuar në 6 vende të Ballkanit Perëndimor”  Call for expert on feasibility analysis on behalf of Caritas Kosova for the project Your Job 2 Project SOCIETIES 2 is looking following experts: TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING FTESË PËR TENDER - FORCIMI I QËNDRUESHMËRISË TE TË MOSHUARIT DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZAURA GJATË COVID-19 DHE KATASTROFAVE TË ARDHSHME Invitation for bid - StopandHelp Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Strategjisë për ngritje të fondeve Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Burimeve Njerëzore POZIV NA TENDER - Predlozi projekata

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem...
FTESE PER TENDER - Projekt Propozime

Projekti ‘’Forcimi i qëndrueshmërisë te të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’ është një iniciativë trevjeçare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e koordinuar nga Kryqi i Kuq i...
Call for Expert for accessible communication Announcement - Guidance Counsellor Call for Expert for accessible communication Call for Expert for accessible communication Call for Consultant Announcement - Guidance Counsellor B52 Contract Singing Notice, Cik-RC 002 2021 121 B52 Contract Singing Notice, Cik-Con 001 2021 121 Ftese per Aplikim - Gratë, pakicat, refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe personat me aftësi të kufizuara nga rajoni i Prizrenit dhe Gjakovës. • Të jetë i motivuar, mendjehapur dhe i interesuar për të fituar aftësi të reja. • Bëhuni gati për përvoja të reja në... NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121 NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_Conex TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova Call for painting service Call for video production Call for promotion material printing Call for internes Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se...
Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në...
THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Publikimet

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe

Partnerët